Förälder på Holmenstyr

Holmenstyr Förskola strävar efter att alla föräldrar skall vara delaktiga i föreningen. Detta innebär också att du som förälder får möjlighet att delta och ha insyn i ditt barns vardag på förskolan.

Holmenstyr drivs av föräldrarna som en ekonomisk förening. Som medlem i föreningen förväntas man bidra med tid och engagemang för förskolans drift och utveckling. Detta engagemang utgörs t. ex. av aktivt medverkande i styrelsen eller ansvarsgrupper, deltagande på föreningens möten. Medverkan ger er som föräldrar möjligheter att vara med och påverka förskolan och våra barns tillvaro på förskolan, vilket i sin tur skapar en trygg gemenskap mellan familjer, barn och personal.

Föreningsmöten

Alla familjer träffas på föreningsmötet ungefär var sjätte vecka för att besluta och informeras om den löpande verksamheten. Föreningsstämma hålls en gång per år med val av styrelse, godkännande av årsredovisning samt stadgeändringar och motioner.

Holmenstyrs styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör samt två ledamöter som delar på personalfrågor. Styrelsemötet hålls i anslutning till föreningsmötet samt vid behov. De föräldrar som är med i styrelsen har ett övergripande ansvar för kooperativet, som också innefattar arbetsgivaransvar. Styrelsen fattar beslut bland annat kring ekonomin, anställningsfrågor och har ett övergripande personalansvar.

Alla familjer förväntas att någon gång under barnens tid på kooperativet vara aktiva i föreningens styrelse. Vanligtvis sitter man i styrelsen två år och för att få kontinuitet strävar vi efter att överlappa. Detta innebär att minst två styrelsemedlemmar stannar kvar i den inkommande styrelsen.

Ansvarsgrupper

De familjer som inte är med i styrelsen bidrar till verksamheten inom någon av följande ansvarsområden:

  • FIXARGRUPP med städ- och fastighetsansvar. Ordnar med städ- och fixardagar på förskolan, normalt 1 per termin. Håller kontakt med städfirman mm.
  • FEST- och UTFLYKTSGRUPP med ansvar för att ordna med minst 1 utflykt per termin, fixa med Lucia-fika mm. I gruppen ingår även en familj ansvarig för stipendieansökningarna, som också är delaktig vid fester och utflykter för att hjälpa till.
  • KOMMUNIKATIONS- & IT-GRUPP med en familj med ansvar för hemsidan och it-frågor, en jour- och insatsansvarig familj samt en sekreterare.
  • INKÖPSGRUPP med två familjer som sköter inköp av material som ej beställs av personalen, till förskolan.

Fixardagar och städdagar

Den dagliga städningen sköts av en städfirma, men två gånger om året har vi fixardagar då vi hjälps åt med att underhålla våra lokaler, uteplatsen och gården. I samband med fixardagarna ordnar vi med storstädning av våra lokaler, där vi städar kooperativet och tvättar alla leksaker.

Personalplanering

Vid personalens planeringsmöten varannan vecka delar två familjer på ansvaret för att ta hand om barnen under eftermiddagen. För varje familj innebär det en insats på ca två timmar en till två gånger per termin.

Jour

Vi vill att våra barn ska möta bekanta ansikten på morgonen, så varje morgon har någon familj jour ifall personalen skulle bli sjuka med kort varsel och det inte finns möjlighet till vikarie. Jouren gäller från förskolans öppnande till klockan 9 på morgonen, när vikarie beräknas kunna vara på plats. På motsvarande sätt har vi jour i samband med förskolans stängning, från klockan fyra till fem.

Ekonomi och löner

Vi anlitar en ekonomibyrå som sköter vår bokföring och hanterar lönerna för vår personal.