Hantering av personuppgifter

För Holmenstyr förskola är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Holmenstyr förskola ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Holmenstyr förskola dina personuppgifter?
Holmenstyr förskola samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du ansöker om förskoleplats via mejl.

Vilka uppgifter behandlas?
Holmenstyr förskola behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelseår, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er.

Varför behandlar Holmenstyr förskola uppgifter om dig?
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Kontakt vid eventuell förskoleplats

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Holmenstyr förskola personal och dess styrelse. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag .

– Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Holmenstyr förskola.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Holmenstyr förskola sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Holmenstyr förskola. Gallringsbesluten innehåller information om när Holmenstyr förskola får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

– Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

– Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Holmenstyr Förskola, Gjutegården 7, 436 45 Askim

– Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.